Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Maniowach

 

 

 
     Strona główna    
2020-03-28     Anieli, Kasrota, Soni     "Świadomość, że Bóg nas miłuje, winna przynaglać do miłości ludzi, wszystkich ludzi bez wyjątku i bez żadnego podziału na przyjaciół czy wrogów." Jan Paweł II    

800 190 590 - infolinia NFZ

 Infolinia dla seniorów: 12 392 11 10 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–17.00

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla zakładów pracy - pracownika i pracodawcy

 

Szanowni Mieszkańcy!

       W związku z rosnącym ryzykiem zakażeń koronawirusem oraz wciąż nowo pojawiającymi się przypadkami osób zarażonych w naszym kraju, jak również mając na uwadze procedury zachowawcze wprowadzone przez Polski Rząd ( decyzja o zamknięciu placówek oświatowych, odwoływanie imprez masowych itd.), zgodnie z Zarządzeniem nr WG.120.12.2020 Wójta Gminy Czorsztynw trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informuje się jak poniżej:

od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Czorsztyn nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi petentów.

        Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub też po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Czorsztyn poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się w przedsionku prawego wejścia do budynku Urzędu Gminy. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czorsztyn. Bezpośrednie załatwienie sprawy z Urzędem Gminy Czorsztyn w sprawach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownictwa Urzędu lub pracowników do tego wyznaczonych. Apelujemy również, by zachować zdrowy rozsądek oraz zasady ostrożności. Pozostańmy w domach, i nie wychodźmy z nich bez zbędnej konieczności.

       Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.


Wszelkie informacje o koronawirusie znajdziesz tutaj: >>>>>>>
 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placowki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 • na osobę samotnie gospodarującą - 701 zł
 • na osobę w rodzinie - 528 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej przy pomocy następujących rozwiązań:

 • przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne z tytułu pomocy społecznej,
 • udziela pomocy w formie usług opiekuńczych,
 • przyznaje pomoc w formie gorącego posiłku lub dożywiania dla uczniów,
 • wyprawia pogrzeb osobom samotnym lub bezdomnym,
 • zapewnia poradnictwo specjalistyczne: prawne, pedagogiczne, psychologiczne,
 • zapewnia schronienie i specjalistyczną pomoc dla ofiar przemocy,
 • przyznaje pomoc w formie biletu kredytowego,
 • umieszcza osoby zainteresowane w Domu Pomocy Społecznej,
 • przyznaje pomoc w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • zapewnia pomoc w postaci pracy socjalnej - pomoc osobom i rodzinom mająca na celu wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 • informuje o innych instytucjach pomocowych oraz formach udzielanej przez nich wsparcia.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3
pok. nr 26

Psycholog-Psychoterapeuta- mgr Aneta Faron-Lasyk
wtorek 13:30- 17:30
Telefon kom.– 606 465 883
Telefon – 18 275 00 70 wew. 126


Instruktor Terapii Uzależnień- Tadeusz Waradzyn
poniedziałek 8:00- 10:00
Telefon kom. – 607 167 689
Telefon – 18 275 00 70 wew. 126


* Ustalenie terminów wizyt odbywa się za pośrednictwem pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach lub bezpośrednio pod podane numery.
* Istnieje możliwość dopasowania godzin do indywidualnych potrzeb
* Dodatkowe dyżury odbywać się mogą w dni inne niż podano.


 Nieodpłatna pomoc psychologiczna oraz prawna
dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach informuje, iż w ramach otrzymanej dotacji na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalistów: psychologa/psychoterapeuty oraz radcy prawnego, dla osób objętych pomocą tutejszego ośrodka. Z pomocy może skorzystać każdy klient GOPS w Maniowach po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu wizyty u pracowników socjalnych (pok. 2 lub 3 UG Czorsztyn – parter) lub telefonicznie pod nr
18 275 08 83 wewn. 102 lub 103

Dyżury specjalistów:
Psycholog/psychoterapeuta p. Aneta Faron – Lasyk:
Czwartek: 13:30 – 17:30*
pok. 26

Radca Prawny p. Michał Dyda:
Środa: 12:00 – 15:00*
pok. 26


* Dni oraz godziny dyżurów po wcześniejszym poinformowaniu umówionych klientów mogą ulec zmianie


 

: